USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Opublikowano w: Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2361 Akt jednorazowy

Wersja od: 28 grudnia 2020 r.

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 3aa w brzmieniu:

“Art. 3aa. Gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.”;

2) w art. 3b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:1) 20% wagowo – za rok 2021;2) 25% wagowo – za rok 2022;3) 35% wagowo – za rok 2023;4) 45% wagowo – za rok 2024;5) 55% wagowo – za rok 2025;6) 56% wagowo – za rok 2026;7) 57% wagowo – za rok 2027;8) 58% wagowo – za rok 2028;9) 59% wagowo – za rok 2029;10) 60% wagowo – za rok 2030;11) 61% wagowo – za rok 2031;12) 62% wagowo – za rok 2032;13) 63% wagowo – za rok 2033;14) 64% wagowo – za rok 2034;15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

“1a. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.1b. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.”,

c) uchyla się ust. 2,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania osiągnięcia tych poziomów przez każdą gminę oraz przepisami Unii Europejskiej określającymi sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi.”;

3) art. 9g otrzymuje brzmienie:

“Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów:1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych w art. 3aa albo art. 3b ust. 1;2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3c ust. 2 pkt 1.”;

4) w art. 9q:

a) w ust. 3 w pkt 5:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

“a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,”,

– uchyla się lit. b,

b) w ust. 4 wyrazy “art. 3b i art. 3c” zastępuje się wyrazami “art. 3aa-3c”;

5) w art. 9r w ust. 3 wyrazy “art. 9z ust. 1 lub 2” zastępuje się wyrazami “art. 9z ust. 1, 2 lub 2a”;

6) w art. 9s w ust. 3 w pkt 5:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

“a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,”,

b) uchyla się lit. b;

7) w art. 9x:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;”,

b) w ust. 3 wyrazy “recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami” zastępuje się wyrazami “przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych”;

8) w art. 9y w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;”;

9) w art. 9z:

a) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie:

“Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;”,

– w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

“2a. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.”,

c) w ust. 3 wyrazy “Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami “Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2 i 2a”,

d) w ust. 5 wyrazy “ust. 1-2” zastępuje się wyrazami “ust. 1-2a”;

10) w art. 9zb:

a) w ust. 2 wyrazy “ust. 1-2” zastępuje się wyrazami “ust. 1-2a”,

b) w ust. 3 wyrazy “ust. 2” zastępuje się wyrazami “ust. 2 i 2a”;

11) w art. 9ze w ust. 1 wyrazy “art. 9z ust. 2” zastępuje się wyrazami “art. 9z ust. 2 i 2a”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 35b i art. 35c;

2) po art. 227 dodaje się art. 227a w brzmieniu:

“Art. 227a. 1. Zarząd województwa przygotuje i przedłoży sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 16 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.2. Minister właściwy do spraw klimatu przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 22 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15-18 otrzymują brzmienie:

“Art. 15. Do dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.Art. 16. Do zaświadczeń, o których mowa w art. 59a oraz art. 64a ustawy zmienianej w art. 5, sporządzanych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.Art. 17. 1. Do dokumentów DPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 6, i dokumentów DPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.2. Do dokumentów EDPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy zmienianej w art. 6, i dokumentów EDPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy zmienianej w art. 6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.Art. 18. Do zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, wystawianych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.”;

2) w art. 22 w pkt 2 wyrazy “2021 r.” zastępuje się wyrazami “2022 r.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875) w art. 18 uchyla się ust. 5.

Art. 5.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm. ) uchyla się art. 31zzc.

Art. 6.

Do obliczania poziomów, o których mowa w art. 3aa ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875).

Art. 7.

Do sprawozdań, o których mowa w art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących roku 2020, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Przepisy i rozporządzeniaUSTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowejUSTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnejUSTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychUSTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicjiUSTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowegoUSTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościoweUSTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografachUSTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcówUSTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachUSTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozoweROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2)USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawUSTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadówROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowiskuUSTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)