ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Opublikowano w: Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.267.1582 Akt utracił moc

Wersja od: 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 listopada 2011 r.

w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

§ 1.

1. Marszałek województwa zapewnia dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, zwanej dalej “wojewódzką bazą danych”, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami organom, o których mowa w art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Dostęp do informacji następuje z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych w sposób zautomatyzowany przez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne.

3. Warunkiem dostępu do wojewódzkiej bazy danych jest zapewnienie ochrony danych w niej zawartych oraz uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom nieupoważnionym.

§ 2. Zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dla:

1) ministra właściwego do spraw środowiska obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami;

3) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska obejmuje informacje dotyczące:

a) posiadaczy odpadów i transportujących odpady,

b) wytwarzania i gospodarowania odpadami, zawarte w wojewódzkiej bazie danych,

c) wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

d) posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

e) gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu i o frakcjach materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;

4) Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami;

5) starosty obejmuje informacje dotyczące:

a) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

b) sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy,

d) posiadaczy odpadów i transportujących odpady działających na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy,

e) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

f) decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;

6) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obejmuje informacje dotyczące:

a) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danej gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

b) sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danej gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danej gminy,

d) posiadaczy odpadów i transportujących odpady działających na terenie danej gminy,

e) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

f) decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;

7) służby statystyki publicznej obejmuje informacje dotyczące:

a) wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, odbioru odpadów komunalnych, gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego,

b) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego,

c) listy numerów identyfikacyjnych posiadaczy odpadów.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, poz. 687).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przepisy i rozporządzeniaUSTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowejUSTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnejUSTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychUSTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicjiUSTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowegoUSTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościoweUSTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografachUSTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcówUSTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachUSTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozoweROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2)USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawUSTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadówROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowiskuUSTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)