ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2)

Opublikowano w: Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1052 Akt utracił moc

Wersja od: 24 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2)

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) wymagania dla odpadów powstających z procesów, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.

2. Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przebiega w instalacji, która nie może być usytuowana na kwaterze składowiska odpadów.

§ 3.

1. Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych polegające na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w celu wydzielenia z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania prowadzi do wytwarzania odpadów, które klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie:

1) 19 12 01;

2) 19 12 02;

3) 19 12 03;

4) 19 12 04;

5) 19 12 05;

6) 19 12 06*;

7) 19 12 07;

8) 19 12 08;

9) 19 12 10;

10) 19 12 11*;

11) 19 12 12.

2. Dopuszcza się wytwarzanie ze zmieszanych odpadów komunalnych poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów o kodach z podgrupy:

1) 15 01;

2) 16 02;

3) 16 06;

4) 20 01.

3. Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są kierowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.

4. Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych jest klasyfikowane jako:

1) przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, albo

2) przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.

§ 4.

1. W procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydziela się frakcję o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającą biodegradacji oznaczoną kodem 19 12 12, wymagającą zastosowania procesów biologicznego przetwarzania, przez które rozumie się procesy prowadzone w warunkach tlenowych lub beztlenowych z udziałem mikroorganizmów, w wyniku których następują zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadów.

2. Procesy biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych prowadzi się zgodnie z następującymi wymaganiami:

1) odpady, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane z przerzucaniem odpadów przez okres od 8 do 12 tygodni łącznie;

2) przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces odbywa się w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, do czasu osiągnięcia wartości AT4 (rozumianej jako aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) poniżej 20 mg O2/g suchej masy;

3) łączny czas przetwarzania, o którym mowa w pkt 1, może zostać skrócony lub wydłużony, pod warunkiem uzyskania parametrów określonych w § 6 ust. 1.

3. W procesach biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych odpady, o których mowa w ust. 1, są poddawane stabilizacji beztlenowej w procesie dwustopniowym:

1) w pierwszym stopniu fermentacji mezofilowej przez co najmniej 20 dni lub fermentacji termofilowej przez co najmniej 12 dni;

2) w drugim stopniu stabilizacji tlenowej w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 2 tygodni; dopuszcza się w drugim stopniu stabilizacji tlenowej stabilizację w pryzmach na otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni.

4. W procesach biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem procesów biologicznego suszenia zmieszane odpady komunalne lub odpady, o których mowa w ust. 1, są suszone w warunkach tlenowych, z aktywnym napowietrzaniem, w zamkniętym reaktorze lub hali, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 7 dni.

5. Odpady wytwarzane w procesie biologicznego przetwarzania odpadów są kierowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania.

6. Biologiczne przetwarzanie frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej w mechanicznym przetwarzaniu odpadów jest klasyfikowane jako:

1) obróbka biologiczna, w wyniku której powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów:

a) składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub

b) termicznego przekształcania odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie, albo

2) inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, albo

3) przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

§ 5.

1. Odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, zwane dalej “stabilizatem”, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 99.

2. Odpady wytwarzane w procesie biologicznego suszenia odpadów, o których mowa w § 4 ust. 4, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 01 i poddaje dalszej obróbce mechanicznej, w wyniku której wytwarza się odpady klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie:

1) 19 12 01;

2) 19 12 02;

3) 19 12 03;

4) 19 12 04;

5) 19 12 05;

6) 19 12 06*;

7) 19 12 07;

8) 19 12 08;

9) 19 12 10;

10) 19 12 11*;

11) 19 12 12.

3. Dopuszcza się wytwarzanie z odpadów o kodzie 19 05 01 poddanych mechanicznemu przetworzeniu odpadów o kodach z podgrupy:

1) 15 01;

2) 16 02;

3) 16 06;

4) 20 01.

4. Odpady, o których mowa w ust. 1, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Odpady, o których mowa w ust. 1, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm mogą być stosowane do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03.

6. Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 10 i spełniające wymagania określone w § 6 ust. 2 są stosowane w procesie odzysku – wykorzystywane jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii.

7. Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 12, zawierające frakcję o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającą biodegradacji, aby mogły być zagospodarowane w sposób określony w ust. 4 lub ust. 5, muszą być przetworzone biologicznie zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 lub ust. 3 i muszą spełniać wymagania określone w § 6 ust. 1.

§ 6.

1. Proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany stabilizat spełniał następujące wymagania:

1) straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub

2) ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%, lub

3) wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy.

2. Proces biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4 ust. 4, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania określone przez odbiorcę paliwa.

§ 7.

1. Określone w § 6 ust. 1 wymagania uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu.

2. Próbki do badań pobiera przedstawiciel laboratorium akredytowanego lub posiadającego certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu.

3. Rocznie pobiera się i bada 12 próbek (po jednej w każdym miesiącu).

4. Jeżeli w poprzednim roku, w którym próbki pobrano i zbadano, zgodnie z ust. 3, nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne dla wybranego wymagania spośród określonych w § 6 ust. 1 dla więcej niż dwóch próbek, a przekroczenie dla żadnej z tych dwóch próbek nie jest większe niż 20% wartości określonej w § 6 ust. 1, liczbę próbek można zmniejszyć do 4 w ciągu roku (po jednej na 3 miesiące).

5. Jeżeli w roku, w którym liczba próbek została zmniejszona do czterech w ciągu roku, chociaż jedna z próbek przekracza dla wybranego wymagania wartości określone w § 6 ust. 1, od następnego miesiąca po pobraniu i zbadaniu próbki niespełniającej wartości określonych w § 6 ust. 1 próbki pobiera się i bada z częstotliwością określoną w ust. 3.

§ 8. Instalację istniejącą lub instalację, dla której przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przepisy i rozporządzeniaUSTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowejUSTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnejUSTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychUSTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicjiUSTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowegoUSTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościoweUSTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografachUSTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcówUSTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachUSTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozoweROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2)USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawUSTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadówROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowiskuUSTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)