ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2)

Opublikowano w: Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.38 Akt utracił moc

Wersja od: 10 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2)

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) procedurę dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;

2) kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów:

a) niebezpiecznych,

b) obojętnych,

c) innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 2. Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje:

1) przekazanie podstawowej charakterystyki odpadów;

2) okresowe dostarczanie testów zgodności;

3) weryfikację odpadów na miejscu ich składowania.

§ 3. Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę.

§ 4.

1. Weryfikacja odpadów dokonywana przez zarządzającego składowiskiem odpadów na miejscu ich składowania polega na:

1) oględzinach przed i po rozładunku odpadów;

2) sprawdzeniu zgodności składowanych odpadów z podstawową charakterystyką.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie odmawia się przyjęcia odpadów na składowisko odpadów.

3. Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana w miejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę.

4. Próbki przyjmowanych odpadów pobiera się co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres co najmniej miesiąca.

5. Próbek nie pobiera się dla odpadów, dla których nie przeprowadza się badań i testów zgodności.

§ 5.

1. Podstawową charakterystykę oraz testy zgodności przekazuje się zarządzającemu składowiskiem odpadów przed umieszczeniem odpadów na składowisku odpadów.

2. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności są przechowywane przez zarządzającego składowiskiem do czasu zamknięcia składowiska, a następnie przekazywane właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością.

§ 6.

1. Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Kryteria dopuszczania stałych, niewchodzących w reakcje, odpadów powstałych po przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające:

– w zakresie badania parametrów wyszczególnionych w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia metodami wyszczególnionymi w decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

1) certyfikat wdrożonego systemu jakości lub

2) uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji zgodnie z wymaganiami art. 13 rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.4)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym.

Graniczne wartości wymywaniaObjaśnienia:*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.Parametry dodatkowe

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

Graniczne wartości wymywaniaObjaśnienia:*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.Parametry dodatkowe

ZAŁĄCZNIK Nr 3

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, KTÓRE NIE STANOWIĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH, DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym.

4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na bazie gipsu odbywa się wyłącznie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z odpadami, co do których spełnione zostały wymagania dotyczące rozpuszczonego węgla organicznego i ogólnego węgla organicznego, wyszczególnionych w tabeli określającej dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz określającej parametry dodatkowe.

Graniczne wartości wymywaniaObjaśnienia:*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW O KODACH 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 ORAZ Z GRUPY 20 DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

ZAŁĄCZNIK Nr 5

KRYTERIA DOPUSZCZANIA STAŁYCH, NIEWCHODZĄCYCH W REAKCJE, ODPADÓW POWSTAŁYCH PO PRZETWORZENIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne wraz z odpadami innymi niż niebezpieczne obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania w kwaterach razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi i niereaktywnymi1), wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania w kwaterze razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi, niereaktywnymi, wyznacza się zgodnie z testem podstawowym.

Graniczne wartości wymywaniaObjaśnienia:*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.Parametry dodatkowe______1) Stabilność i niereaktywność odpadu oznacza, że jego podatność na wymywanie nie ulega zmianie w dłuższej perspektywie czasu w warunkach składowiska i przewidywalnych wypadkach:- w samych odpadach (np. poprzez biodegradację),- pod wpływem długotrwale oddziaływających warunków otoczenia (np. woda, powietrze, temperatura, ograniczenia mechaniczne),- na skutek oddziaływania innych odpadów (w tym produktów odpadowych takich, jak substancje wymywane, eluaty i gazy).

Przepisy i rozporządzeniaUSTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowejUSTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnejUSTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychUSTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicjiUSTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowegoUSTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościoweUSTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografachUSTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcówUSTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachUSTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozoweROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2)USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawUSTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadamiROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadówROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowiskuUSTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)